Tuesday, December 3, 2019

چگونه ترشی درست کنیم

به سادگی مقداری خیار ترد تهیه کنید و آن را خرد کنید ، نزدیکترین طرف را بردارید و مواد ترشی را آماده کنید. خرد کردن و له کردن خیار با یک جسم سنگین باعث شکاف ها و ترک هایی در خیار میشود که باعث میشود آب ترشی به سرعت و بطور موثر به آن نفوذ کند.بدون اینکه مجبور شود طی چند روز بخواهد از طریف پوست ضخیم آن نفوذ کند.

No comments:

Post a Comment