Sunday, December 1, 2019

تنور نان رستورانی

تنور نانوايی رستورانی داخل استیل برای پخت نان در رستورانها، کبابی ها، جگرکی ها و .. استفاده می شود. این نوع تنور به دلیل داشتن طول و عرض ۸۰ سانتی متری به تنور ۸۰ در ۸۰ شهرت دارد و ارتفاع آن نیز غالب ۱۱۰ سانتی متری در نظر گرفته می شود که استانداردترین اندازه برای تنورهای ایستاده صنعتی است.

No comments:

Post a Comment